colorlin.gif

Logo2 Copyright © 1985 by Berezina Matokovic
Trogir, 15.07.-26.07.1985.

Muzej grada Trogira
The Museum of Trogir -
Musée de la ville de Trogir -
Museo de la villa de Trogir
Slik177.jpg

colorlin.gif

English Français Español
Plet.gif
Kriti~ki osvrt / Slobodna Dalmacija: Andro Filipi}

RAFINIRANI PASTELI

Trogir sve vi{e postaje nekakav test splitskog likovnog razmi{ljanja te nije ni ~udo da oni koji sustavno grade svoj likovni image izabiru simpati~ni prostor atrija Muzeja grada Trogira kao prostor za svoje prvo izlaganje.

Tim putem je o~ito i{la i spli}anka BEREZINA MATOKOVI], slikar po ljubavi, ina~e magistar nauka, informati~ar. Dakle amater. Njezino slikarstvo pokriva jedan nepokriveni segment u splitskoj likovnosti. Ona se jedina intenzivno i isklju~ivo bavi tako senzibilnom likovnom tehnikom velikih zahtjeva kakav je pastel, te je nedjeljiv dio ove likovnosti.

Pored toga na~in na koji ona to realizira svrstava je u one koji u ovom gradu artikulirano likovno razmi{ljaju. To {to ona radi je vrlo studiozan posao proistakao iz opsesivne potrebe za zanatskom perfekcijom, koja nerijetko rezultira vrlo osobnim likovnim pristupom.

Lako}a njene zanatske vje{tine omogu}uje joj suvremeno bavljenje likovnom idejom i njenom provedbom. [to je ona skromna, ne mnogo zahtjevna prema ruci, o~ito je stvar u strahu pred ve}im likovnim zadacima prisutna kod svih onih koji su jo{ uvijek stranci u mediju kojim se bave. Pred slikaricom je sada zadatak da jo{ vi{e optereti ruku, da je provjeri pred te`im likovnim problemima. Jer o~ito ona mo`e realizirati i ve}e zahtjeve nego li su joj postavljeni na ovim slikama koje imamo prigode vidjeti.

Izlo`ba koja obavezuje. Radovi koji bude velika obe}anja.

colorlin.gif

Logo3 Copyright © 1985 by Berezina Matokovic
Galerija slika
Art Gallery - Galerie des peintures -
Galería de pintura
Statistika
Statistics - Statistiques - Estadística
Republic of Croatia

Home Page Created by: bmatokov@public.srce.hr