colorlin.gif

Logo2 Copyright © 1985 by Berezina Matokovic
Split, 13 - 24.12. 1985.

Muzej narodne revolucije
The Museum of the People's Revolution -
Musée de la Révolution Nationale -
Museo de la Revolucíon Nacional

Slik095.jpg

colorlin.gif

English Français Español
Plet.gif
Logo3 Copyright © 1985 by Berezina Matokovic Kriti~ki osvrt / Katalog: Marko Demicheli
Mali predmeti tihe vokacije ladice su na{ih zima; prolje}a tu`nih i ponegdje stoljetnih generacijskih uspomena. Predmet osluhnut, opa`en u na{oj brzonogoj svakodnevnici ra|a se obasjan novom svjetlo{}u.

Govor "mrtve prirode" metafizi~ki je oslonac labirintu osjetila tihog i mekanog senzibiliteta oboga}en analiti~no{}u autodidakta BEREZINA MATOKOVI], koja je iznjedrila i slijedom svojih radova donijela sluh prema taktilnom.

Postojano kadriraju}i predmete svog najbli`eg, ku}nog okru`enja, etnolo{kih predmeta, kamenica, mu{ula, tabakera ili vo}a, ponudila je gotovo malu dramu zapa`enog.

Stoljetni odnos prema malim likovnim temama lapidarno se obra}ao sudbi malog zate~enog - be`ivotnog; ponudio je uglavnom {krti razvoj tematike mrtvih priroda. Ako bi se likovnjak obra}ao takvom rekvizitariju to bi (uglavnom) bilo shva}eno kao vje`ba za uzvi{enije teme. U tom slijedu razmi{ljanja tek nekolicina slikara ili kipara zaslu`uju ozbiljniju pa`nju, ne samo u bli`im prostornim koordinata nego i {ire.

Matokovi}eva radi jednom zanimljivom tehnikom suhog pastela gdje je iznad svega potrebna osjetljivost za pigment tragova nanesene boje; to je slikarstvo bez podslika, bez lazura koje nanesene na povr{inu papira ili kartona ra~unaju s podlogom, koja je u njenom - Berezininom slu~aju - tamna.

Zapa`en i odabran predmet postavlja uglavnom u pravokutni kadar, bez kompozicijskih iznena|enja. Predmet tonskom modelacijom biva obra|en pomno uz sna`an i izra`en osje}aj za volumen gotovo kiparske impostacije, {to nije bez razloga. Naime, autorica posjeduje malu pinakoteku kiparskih odljeva nekolicine zna~ajnih jugoslavenskih kipara, malih dimenzija, a time i jedan odnjegovan na~in gledanja na trodimenzionalnu likovnu problematiku.

Slike koje radi uglavnom su sme|e game, uz upotrebu okera, pe~ene zemlje umbre i sijene; dakle bez koloristi~kih pomaka, iako raniji radovi u periodu srednjo{kolskog gimnazijskog vremena nose fovisti~ke oznake (pod utjecajem foviste prof. Bo`idara Matasa) ili neki kasniji radovi - portreti chiaro-scuro tretmana, {to nema osobiti zna~aj u njenom opusu.

Nije suvi{no pripomenuti da su joj objavljeni poetski tekstovi i da se radi o li~nosti vi{ezna~nih pro`imaju}ih interesa {to sve vi{e postaje uslov ozbiljnom kreativnom radu.

Napor predstavljen ovim radovima zaslu`uje na{u pa`nju i podr{ku {to }e rezultirati jo{ prodornijim likovnim zvukom.

colorlin.gif

Logo3 Copyright © 1985 by Berezina Matokovic
Galerija slika
Art Gallery - Galerie des peintures -
Galería de pintura
Statistika
Statistics - Statistiques - Estadística
Republic of Croatia

Home Page Created by: bmatokov@public.srce.hr