colorlin.gif

Logo2 Copyright © 1985 by Berezina Matokovic
Zagreb, 03 - 14.11.1986.

Galerija INA
Art Gallery INA - Galerie INA -
Galería INA

Skol370.jpg

colorlin.gif

English Français Español
Plet.gif
Logo3 Copyright © 1985 by Berezina Matokovic Kriti~ki osvrt: @eljko Sabol / Katalog

Splitska slikarica BEREZINA MATOKOVI] pripada umjetnicima koji su opsjednuti predmetima i atmosferom svoje svakodnevne okoline, lirskim evokacijama uspomena {to ih bliske stvari i pojave pobu|uju u svijesti ~ovjeka. Ona slika pejsa`, portret i mrtvu prirodu, u kojoj pronalazi osnovno podru~je svojih zanimanja. Privla~e je tihi, usamljeni prostori poeti~nih ugo|aja, intimna raspolo`enja u kojima se vode unutarnji monolozi, otkrivaju razmi{ljanja i sadr`aji sakriveni u sumra~nim prostorima zaboravljenih soba, u toplom kutku na{e ma{te i nostalgije. Njezino slikarstvo ne bavi se "sudbinskim" pitanjima `ivota ili umjetnosti; ono je prije svega jedan oblik emotivnog reagiranja na poticaje iz vanjskog svijeta, pobrane istan~anim ukusom za suptilno, diskretno, nenametljivo ...

U pejsa`ima s ve}im brojem prepoznatljivih pojedinosti (zid, ~empres, skalinada) prisutan je u Matokovi}eve interes za ~iste pikturalne vrijednosti, ali osjetit }emo u njima i stanovitu kontemplativnu pozadinu, simboli~ko tuma~enje motiva. Ono se nikada ne iskazuje izravno niti o~igledno, ali osje}amo ga u treperenju svjetla i sjene, u neznatnim pomacima kromatskih vrijednosti, u samo}i predjela bez ljudi. U krajolicima koji su linijom obzorja podijeljeni na zonu neba i mora (neposredno vizualno iskustvo umjetnice) ova unutarnja, simboli~na ekspresija jo{ vi{e dolazi do izra`aja. Pokret ruke postaje nemirniji, niz svijetlih mrlja boje ukazuje na dramati~nost rasvjete, emotivnu pokrenutost psihi~kih doga|anja i pro`ivljavanja (Oluja, 1982.; Jutro, 1983.). Ovim slikama najsrodnije su kompozicije s prikazom cvije}a, kod kojih se na prvom mjestu nalazi slobodna koloristi~ka senzacija, sugestivan osjet popra}en (gotovo impresionisti~kom) interpretacijom svjetlosti i njenih vibracija u prostoru. Lirske vrijednosti bijelih, `utih, ru`i~astih i modrih suzvu~ja daleki su odjek nekih Babi}evih i [ulenti~evih ugo|aja ... Slijede mrtve prirode s vo}em, karakteristi~an primj-er sa`imanja oblika do elementarnog znaka (krug, kugla), a tako|er i dokaz poja~anog zanimanja za volumen, za do`ivljaj stvarne tjelesnosti predmeta u nestvarnoj atmosferi romanti~no-simboli~ke rasvjete. U takvoj rasvjeti Berezina Matokovi} slika i mrtve prirode sa {koljkama, izuzetno zanimljivu skupinu radova. One su ne{to dinami~nije postavljene, `ivljim ritmom obrisa poreme}ena je stati~nost kompozicije ~emu doprinosi slobodniji organski oblik motiva, kao i raspored svjelijih kromatskih naglasaka na tamnim pozadinama. Oblikovanje je sigurno i vje{to, jednostavnim sredstvima postignut je maksimalno djelatan slikar-ski u~inak. Olju{tena kamenica postala je svijet u malom, simbol postojanja, univerzalni znak onoga {to prolazi i onoga {to ostaje poslije prestanka `ivota. Valovita linija, amorfna masa i niz biolo{kih asocijacija govore o zakonima trajanja u svijesti, tvari i vremenu. Pred nama je slikarstvo poznatih, vje~nih istina koje nas uvijek podjednako privla~e i opsjedaju. One nas, i ovom prilikom, podsije}aju da u svijetu oko nas ima jo{ toliko nepoz-natih, skrivenih ljepota i neo~ekivanih otkri}a. Na}i }emo ih i na ovoj izlo`bi ...


Kriti~ki osvrt / Otvaranje: Renata Hace

BEREZINA MATOKOVI] je do sada dva puta samostalno izlagala. Izlo`bom pastela u Trogiru, a zatim i u Splitu, rastvorila je vrata svoje sobe koja joj ve} vi{e godina slu`i kao atelier. Pastel, tehnika izuzetno zahtjevna, koja iziskuje veliku strpljivost i sigurnu ruku, Berezinina je prva ljubav. Ali, sklona izazovima, kakva je, u jednom je trenutku odlu~ila odlo`iti pastele (ne zauvijek) i uzeti kist i uljene boje. Rezultat nije izostao, {to nam svjedo~e slike koje stoje tu pred nama.

Berezina Matokovi} pripada onim umjetnicima koji `ele sa~uvati tradicionalno shva}anje realiteta. Ona po{tuje autoritet tradicije - slikarsko naslje|e - pritom mislim na intimisti~ku komponentu na{eg slikarstva koja se provla~i jo{ od me|uratnog razdoblja, na kojem je, usudila bih se re}i, i odnjegovala svoje oko i s kojim je u finom dosluhu.

Tako je Berezinino slikarstvo rezultat unutarnjeg poriva, jedno nadasve intimno tra`enje poeti~nog u malim predmetima svog okru`ja. Njen mikrokozmos sa~injavaju naoko obi~ni predmeti - po`utjela jabuka, kamenica koja je odavno izgubila svoje so~no meso, ili pak Petrovo uho na|eno na pla`i za jutarnje {etnje obalom ... Ne bez razloga kru`ne i elipti~ne forme intrigiraju slikaricu, jer one, po svojoj naravi, upu}uju na ono introspek-tivno u nama - na ljusku ili lju{turu u kojoj postojima - i, dodala bih, u kojoj se ogledamo. Ra|aju se tako tonski modulirane slike na kojima je akcent uvijek na kru`nom obliku postavljenom na ~isto slikarski definiranoj podlozi bez naratinosti. kru`ni oblici istovremeno upijaju i zra~e plemenitom svjetlo{}u te tako nastaje lagano pulziranje koje se difuzno {iri iz sredi{ta slike. Rukopis tih slika varira od stopljenih poteza laganog dijagonalnog kretanja do nano{enja boje u mrljama veli~ine otiska kista.

Ako tu dodamo Berezinina cvije}a i diptih "Oluja" onda zaista mo`emo re}i da njeno slikarstvo kroz izbor teme, izbor palete, rasvjete i fakture postaje svojevrsna ispovijed - ~ak dnevni~ki zapis u kojem bilje`i sitne pomake u opa`anju i osje}anju.

A kako Berezina vidi vanjski svijet, podneblje u kojem `ivi? Kao svijetli, blistavi i u`egli dalmatinski pejsa` gdje o{trocrtni zeleni ~empres baca jasnu sjenu na kameni hrapavi zid, ili kao strme Marjanske stepenice koje gube svoje jasne konture u smiraj dana.

I po{to mislim da ne treba nikada sve do kraja re}i, zavr{ila bih citiraju}i A.B. [imi}a:

"Umjetnost se ne stvara na akademijama..... nego se stvara u du{ama."

colorlin.gif

Logo3 Copyright © 1985 by Berezina Matokovic
Galerija slika
Art Gallery - Galerie des peintures -
Galería de pintura
Statistika
Statistics - Statistiques - Estadística
Republic of Croatia

Home Page Created by: bmatokov@public.srce.hr