colorlin.gif

Logo2 Copyright © 1985 by Berezina Matokovic
Zagreb, 19 - 31.01.1987.

Galerija BULJAT
Art Gallery BULJAT - Galerie BULJAT -
Galería BULJAT

Slik119.jpg

colorlin.gif

English Français Español
Plet.gif
Logo3 Copyright © 1985 by Berezina Matokovic Kriti~ki osvrt: @eljko Sabol / Katalog

Pasteli splitske slikarice BEREZINE MATOKOVI] pripadaju umjetnosti skromnih, intimisti~kih preokupacija i predstavljaju suptilne lirske zapise o svijetu njene svakodnevne okoline, o poznatim licima, predmetima i prostorima. U njima je nagla{ena plasti~nost oblika, ekspresivno djelovanje osvjetljenja postignuto kontrastima svijetlih i tamnih dijelova kompozicije, romanti~ko-simboli~ki karakter okru`ja u kome se motivi nalaze. Pejsa`i i portreti u njenom slikarstvu razmjerno su rijetki, osnovno podru~je njenoga zanimanja je mrtva priroda. U portretima je sklona realisti~koj opservaciji i psiholo{koj analizi, poniranju u svijet unutarnjih pro`ivljavanja i zbivanja. Berezinu Matokovi}, u svim skupinama njenih radova, odlikuje istan~ana tonska modelacija; jedino je Autoportret (1983) primjer oblikovanja postupkom chiaroscura, tenebroznim na~inom poznatim jo{ od baroknog razdoblja. Ipak, ovoj slikarici bli`a je zatvorenija ljestvica tonova, topli tonaliteti `utih, zagasito crvenih i sme|ih skladova, bez intenzivnijih kromatskih kontrasta i sukoba. Plemeniti prah pastela omogu}uje suptilnu iluziju materijalnosti predmeta, koja je zaokupljala mnoge velike umjetnike iz dalje ili bli`e pro{losti (Chardina, Morandija, Vidovi}a, Beci}a), iako su se oni slu`ili razli~itim sredstvima i slikarskim postupcima. U primjerima koji su pred nama vje{to je rekonstruiran sjaj metala ili porculana, oporost drva ili pe~ene zemlje, krhkost papira ...

Berezina Matokovi} naj~e{}e slika jedan usamljeni, izdvojeni predmet komu svjetlost ocrtava obrise u sumra~nim prostorima, na tamnim pozadinama koje poja~avaju osje}aj samo}e, metafizi~ke izgubljenosti u vremenu koje protje~e. Sa svakim od tih predmeta umjetnica je u nekoj bliskoj emotivnoj vezi (o~ev {e{ir, sat, tabakera), svakome pristupa s posebnom pa`njom i ljubavlju. U takvim trenucima naviru sje}anja i bude se uspomene - pa ipak, nigdje nema narativne patetike niti la`ne sentimantalnosti. Osim osobnih i svakodnevnih predmeta Matokovi}eva slika mrtve prirode s plodovima, vo}em ili {koljkama (kesten, mandarina, kamenica, Petrovo uho) u kojima naizgled neznatni objekti poprimaju zna~enje univerzalnih `ivotnih simbola, postaju znak organskog pro`imanja oblika i prostora, boje i svjetlosti. Prostor na ovim slikama nije posebno odre|en, uglavnom je samo nazna~en, blago sugeriran nekim diskretnim kromatskim naglaskom ili pomakom. To je prostor intime, tihih meditacija o vremenu i prolaznosti, lirskih raspolo`enja koja po~inju i nas obuzimati. Prepustimo im se na trenutak, ova suptilna (i nepretenciozna) djela to zaslu`uju.

colorlin.gif

Logo3 Copyright © 1985 by Berezina Matokovic
Galerija slika
Art Gallery - Galerie des peintures -
Galería de pintura
Statistika
Statistics - Statistiques - Estadística
Republic of Croatia

Home Page Created by: bmatokov@public.srce.hr