colorlin.gif

Logo2 Copyright © 1985 by Berezina Matokovic
Beograd, 04 - 14.04.1989.

Galerija NUBS
Art Gallery NUBS - Galerie NUBS -
Galería NUBS

More104.jpg

colorlin.gif

English Français Español
Plet.gif
Kriti~ki osvrt: Zorica B. \or|evi} / Katalog

Utisak koji pasteli BEREZINE MATOKOVI] ostavljaju na posmatra~a razlikuje se od onoga koji obi~no primamo kada posmatramo vodeni beskraj. Svaki od elemenata na ovoj slici je celina za sebe i naizmeni~no se pribli`ava ili gubi iz centra na{eg vidnog polja (stapaju}i se u jednu celinu), kao kad posmatramo objekte u prirodi. Utisak celine postignut je zahvaljuju}i na~inu organizovanja platna. Svi delovi u kompoziciji nalaze se u izvesnom odnosu prema dvema osama, horizontalnoj i vertikalnoj. One predstavljaju osnov oko koga se kre}u ostali elementi (kolorit, ritam, struktura). U te`nji da ostvari slobodan unutra{nji prostor formalne sadr`inske osobine uslovljene su i delom harmonije. Veza ove umetnosti u kojoj dominira ideal harmonije, koji je pogled na svet autora, uslovljena je suprotnostima `ivota, `eljom za "katarzom", prirodnom te`njom ka estetskom idealu. Treba napomenuti da se u ovoj autorskoj verziji sveta ~ovek ne pojavljuje. Kontinuitet vodenog beskraja nema sezonski karakter. On je zaustavljeni trenutak jednog vremena. Bez specifi~nog isticanja vrednosti linije kolorit i svetlost bez preloma i barijera izbijaju u prvi plan nove sopstvene forme koje asociraju na najbolje tradicije enformela. Tako se spolja i iznutra obnavlja ponovo isti sadr`aj i organizuje jedan izraz. On je pitanje slobode umetni~ke u pogledu stvarnosti i sopstvene slike. Nekada u slikarstvu nije postojao odnos izme|u slobode konkretizovane od strane dela i slobode samog slikara izra`ene kao namere. Danas je slikar oslobo|en nekada{njih granica. Ali ako sloboda postoji zbog dela koje jo{ ne postoji, koje }e tek biti stvoreno, ona se onda ukida sa delom. Iz neprekidnog ispitivanja rodit }e se ~in autorske slobode. Tako Berezina Matokovi} kroz umetni~ku slobodu oslu{kuje ono {to ho}e i mo`e da bude ose}aju}i mo} da se otrgne od sebe same, da se oslobodi pro{losti tj. kulture i kriterijuma koje ova name}e otkriv{i sopstveno ja. Prodorom u slobodu svog "plana" otvoreno je beskrajno polje mogu}nosti. Sve {to skre}e slikarevu pa`nju te`i da bude potvr|eno a to zna~i zavr{avanje "~ina", slikanja - delom. Da li }e se tehnika Berezine Matokovi} izmeniti ? Nastala iz dijalektike oslobo|enja, to~nije iz dijalektike determinacije, ona raspola`e svojom slobodom. Ho}e li Berezina Matokovi} druk~ije odrediti ? Ho}e li se pribli`iti romanti~arskom realizmu, ekspresiji, ekspresionizmu ili apstrakciji ? Sve odgovore i sva pitanja izvesno je da }emo mo}i da na|emo samo u umetni~kom stvaranju. Mnogi problemi o kojima u ovom trenutku raspravljamo samo su posledica stvarala~kog kontinuiteta.


Kriti~ki osvrt: Sne`ana Marinkovi} / Otvaranje

Pasteli ZINE MATOKOVI] su jedna pripovest u ~ast Mora. Svojim iskrenim do`ivljajem oni pri~aju o Moru kao bdenju na{em pred beskrajnim prostorom vode i neba. to su pejza`i koji su linijom horizonta podeljeni na zonu neba i mora i u njima se isti~e autorkin interes za ~isto piktiralne vrednosti koji se ose}a u treperenju svetla i senke, u neznatnim pomacima hromatski hvrednosti i kori{}enju plemenitog praha pastela u gra|enju iluzije prostora. [irokim povr{inama protkanim laganim crte`om, suptilnim tonalitetom i valerskim vrednostima, ovi pasteli svedo~e o li~nom ose}anju autora u izboru likovnih elemenata kojima }e biti istkan san o Moru.

To je ono More, kako ka`e Sen D`on Pers, satkano u nama, More {to ga u sebi nosimo, More {to u nama nosi svilasti {umor pu~ine svoje i silnu svoju sve`inu u dobar ~as preko sveta; More u nama {to istkiva velike mu ~asove svetlosti i velike staze pomr~ine.

More ogromno i zeleno kao zora na istoku ljudskom ....

More u slavlju na stepenicama svojim kao kakva kamena oda; nave~erje i praznik na me|ama na{im, romor i praznik ravan ~oveku ...

Sve More na granicama u slavlju, pod sokoli{tem oblaka belih, kao podru~je povlastice i kao neotu|iva ba{tina, kao krajina lude trave na kocku {to bi ulo`ena ...

Koplja Podneva trepere na vratima radosti. Dobo{i ni{tavila popu{taju pred sviralama svetlosti. I Okean, odasvuda, {to teret svojih uvelih ru`a valja ...

Da li }e{ ti, Nomade, da nas prevede{ na obale stvarnog ?

Vratimo se pejza`ima Zine Matokovi}, tom prostoru intime i tihih meditacija. Poslu{ajmo njenu pri~u o Moru.

colorlin.gif

Logo3 Copyright © 1985 by Berezina Matokovic
Galerija slika
Art Gallery - Galerie des peintures -
Galería de pintura
Statistika
Statistics - Statistiques - Estadística
Republic of Croatia

Home Page Created by: bmatokov@public.srce.hr