colorlin.gifLogo2 Copyright Š 1985 by Berezina Matokovic
Split, 19.-31.10.1998.

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika-
Museo de Monumentos Arqueólogicos Croatas.-
Musée des Monuments Archéologiques Croates
Mol01.jpg
Logo HDLU Logo MHAS ISBN 953-97611-1-5

colorlin.gif
English Français Espańol
Plet.gif
Logo3 Copyright Š 1985 by Berezina Matokovic Kriti~ki osvrt: Andro Filipić / Katalog

Pred nam su radovi jedne neprepoznatljivo nove BEREZINE MATOKOVIĆ koja vas je, vjerujem, svojim novim likovnim pledoajeom iznenadila. Iz slikarstva odnjegovanoga u mekoći davno usvojenog kolorizma slikarica se okrenula pojmovnom svijetu pokušavajući ga uobličiti vizualnim idiomom. Napuštajući predmetnost i bavljenje s njom prihvatila je ideju kao konkretnu realnost, kao svoj sadržaj. Tu promjenu je slijedila i njena likovnost koja je morala iznaći likovna rješenja da spekulaciju odjene slikom. Zatvorenost, isključivost, određenost i dovršenost radova koje ste do sada vezivali uz ovu slikaricu, ona gotovo za svagda definirana zaokruženost, ovdje, na ovim pred vama izloženim kompozicijama, odjednom su nestale. Olabavili su unutarnji razlozi. Likovna dogma koja je do sada njeno slikartvo bojila isključivošću sada se raspala u diskours, u suradnju s gledateljem. Sada nudi prijedlog, projekt kojeg želi realizirati, ako ne uz pomoć, ali sigurno u suradnji, u koautorstvu sa gledateljem. Ostavljajući ga na često (namjerno?) teško čitljivim i samo čulno prevodljivim aluzijama. Konceptuala? Da, ali inzistirajući na što manjem parlandu, na samo najnužnijoj verbalnoj eksplikaciji. Pojmovno je, poradi svoje spekulativne prirode, svela oštrom stilizacijom likovnu leksiku na piktogram, a metaforiku ostavila u naslučaju, prepuštajući gledatelju odluku i put do nje.

Ove kompozicije pred vama su osuvremenjena biblia pauperum, ali i šetnja blagdanima katoličkog kalendara. I, prije svega, autoričina zaokupljenost posebnošću koju je molitva preko vjere ostvarila u specifikumu zvanom hrvatske, dalmatinske srednjevjekovne crkvice. Stilizacijom svedene na izricajni minimalizam one su na slikama koje formiraju ove kompozicije pojam koji je sažeto likovno orazložen. Taj piktogram sublimira one naše crkvice koje ne žude propinanju, ne žude visinama. One se libe, šuljaju sakrivene u polju. Pred putnika namjernika će iznenada banuti, skoro kao iz busije. Iz njih nećeš čuti koral ni milopoj, samo mrmor i ritmičku monotoniju bezbrojnih litanija, očenaša i zdravomarija. To je jedina vertikala, jedini propanj. Tek poneka se nađe na brežuljku, dovedena tek izmoljenom molitvom. Nakratko, da se opruži u nebo.

Slike tih malih starohrvatskih crkvica su stilizirane, svedene na purizam crteža, izdignute u piktogram crkve kao institucije, odabranog naroda. Pritom gesta ruke koja je drugi pol između kojih se odvija događanje, i koja je likovno isto tako potpuno stilizirana na nivou silhuete, slaže idiom molitva. Slažući taj duhovni slog slikarica bira sadržaje u katoličkoj tradiciji ne pridodavši joj ni jednu svoju posebitost, ali je likovna provedba određena samo njoj i njenom razlogu. Jasno, samo do onog momenta kada će pustiti da je gledatelji dovrše.

Prijedlog za suradnju koji je osnova autoričinih kompozicija ponegdje je eksplicitniji pa nudi metaforički slijed koji i te kako usmjerava gledatelja, kako to čini u kompoziciji Veliki Petak na kojoj se križ, kao kompozicijska osnova, ukrižuje centralnim motivom na kojem je idiom, kojeg prevodimo kao blagovijest, što upućuje da se praizvor drame Velikog Petka vidi u blagovijesti. Dva početka. Onaj ljudski i ovaj božji, otkupiteljski. Ali može i drugačije, kao što je to na kompoziciji Očenaš na kojoj se nudi drugačiji start-predložak, onaj koji ima osnovu u vizualizaciji ritma molitve. Treći prijedlog nalazi svrhovitost u ugođaju kojeg provociraju crteži crkvica složenih baš tako kako su složeni u jedinstvenoj kompoziciji. Svaka kompozicija nudi svoj prijedlog. Na gledatelju je da nastavi.

Ovih par riječi, kao preporuka, oslanjaju se na prvom dojmu kojeg je lako spoznati, ali koji detektira i locira bogatstvo koje se nalazi u metaforičkom žilju radova koji su pred vama.

colorlin.gif

Logo3 Copyright Š 1985 by Berezina Matokovic
Galerija slika
Art Gallery - Galerie des peintures -
Galería de pintura
Statistika
Statistics - Statistiques - Estadística
Republic of Croatia

Home Page Created by: bmatokov@public.srce.hr